Organization

Director (2020.04.01-2023.03.31)
   
President  
Kazunori Ito Senshu University
   
Vice President  
Akihiro Saki Meiji University
Atsushi Shiiba Osaka University
Ko Tasaka Fukuoka University
Hiroyuki Nakamura Yokohama National University
   
Executive Director  
Masaaki Aoki Tohoku University
Takashi Arae Nihon University
Yoshihiro Ito Waseda University
Tomonori Inooka Kokushikan University
Noriyuki Imai Toyota Financial Services Corporation
Akihiko Uchiyama Chiba University
Tomoki Oshika Waseda University
Harumi Otsuki Meiji University
Hiroshi Ohnuma Chuo University
Asako Kimura Kansai University
Akinori Goto Osaka Gakuin University
Norio Sawabe Kyoto University
Takashi Shimizu Waseda University
Nobumasa Shimizu Waseda University
Makoto Tomo Seijo University
Masaru Nakagawa Doshisha University
Shuji Niwa NIHONKEIEI 
Fumiko Hiki Hitotsubashi University
Masafumi Fujino Nihon University
Shoichiro Hosomi Tokyo Metropolitan University
Matsuo Takami Kobe University
Masaru Miura NIHON MECCS Co.. Ltd.
Ichiro Mizuno Kansai University
Masami Motohashi Meiji University
Yumi Morofuji Rikkyo University
Naoya Yamaguchi Aoyama Gakuin University
Eri Yokota Keio University
   
Director  
Hirofumi Asada Osaka University of Economics
Kohei Arai Osaka Prefecture University
Hironao Iwata Senshu University
Yoshiyuki Iwata ZECOO Partners INC.
Haruo Otani Toyo University
Junya Ohnishi Ministry of Finance
Noriaki Oku Tokyo International University
Hiroshi Obata Hitotsubashi University
Kazuhiro Kawashima Tohoku Institute of Technology
Masanobu Kosuga Kwansei Gakuin University
Yoshinobu Shima Kindai University
Yoshihiro Sugiyama Konan University
Masayuki Tanimori Senshu University
Seiji Nakai Kokushikan University
Michiyasu Nakajima Kansai University
Keiichi Hasegawa Waseda University
Shino Hiiragi Aichi Institute of Technology
Okihiro Maruta Kyushu University
Tamiya Mizushima Nakamura Gakuen University
Kousuke Miyaji University of Nagasaki
Yasushi Mukaida The Center for Management Research Inc.
Takehiko Moriguchi University of Toyama
Hiroyuki Yamaura Chiba Keizai University
Hiroki Yamashita Aoyama Gakuin University
Hiroshi Yoshimi Hokkaido University
   
Auditor  
Nobuyoshi Nagaya Sanno University
Yasutaka Hasegawa Reitaku University
Kazuo Yokoyama Tokyo University of Science
   
Manager  
Risa Asaishi Hitotsubashi Univesity
Shu Umeda Kanazawa Seiryo University
Hiroshi Umeda Takasaki City University of Economics
Tatsuya Okada Takamatsu University
Maki Kitada Shiga University
Hiroyuki Sekiya Hokkai-Gakuen University
Shinnosuke Hara Nagoya University of Foreign Studies

2017-2020 Organization